امروز دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - Sun 05 20 2018

ریاست مرکز

ریاست مرکز : آقای جانی

ساعات ملاقات حضوری :                                                          

ردیف

ایام هفته

12-8

15-12

18-15

20-18

1

دوشنبه

حضور

حضور

جلسه شورای فرهنگی

حضور

2

سه شنبه

شورای اداری

حضور

کلاس

کلاس

3

چهارشنبه

حضور

کلاس

ملاقات با دانشجویان

کلاس

4

پنج شنبه

حضور

حضور

کلاس

حضور

5

جمعه

شورای آموزشی

ملاقات با دانشجویان

حضور

کلاس