امروز دوشنبه, 29 آبان 1396 - Sun 11 19 2017

مدیران گروه

روزهای حضور مدیران گروه در مرکز

ردیف

نام

رشته

روز

ساعت

تصویر

1

علیرضا ابراهیمی نسب

حقوق

دوشنبه

10-14

 

2

اسماعیل طغرایی

کامپیوتر

چهارشنبه

جمعه

13-16

12-13

 

3

حمد اله نظری

تکنولوژی آموزشی

جمعه

13-15

 

4

مرتضی نظری منفرد

برق

سه شنبه

 

11-13

 

5

حمید رضا آذربایجانی

مکانیک

سه شنبه وچهارشنبه

15-176

مهدی جانی

حسابداری

چهارشنبه

جمعه

15-18

12-15