امروز دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - Sun 05 20 2018

فرایند درخواست تدریس

مراحل  درخواست تدریس مرکز علمی کاربردی کاسپین

1-     مراجعه به آموزش جهت تکمیل نمودن فرم درخواست تدریس

2-     ارائه مدارک مورد نیاز به واحد آموزش (خانم کاشی پزها)

3-     تأیید حراست مرکز (آقای مهدی زاده)

4-     مصاحبه حضوری با معاونت مرکز (آقای آذربایجانی)

5-     تأیید نهایی با ریاست مرکز